Đóng tàu

Không ngừng cải tiến là phương châm của ITECCO về chất lượng thực hành. Ban Kiểm soát Chất lượng của chúng tôi chịu trách nhiệm xem xét và đánh giá liên tục các quy trình hiện tại với nhu cầu kinh doanh và hoạt động thực tế cũng như có đầy đủ năng lực để xác định và thực hiện các sáng kiến ​​cải tiến. Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là đảm bảo cho các sản phẩm và dịch vụ của ITECCO có chất lượng tốt nhất và ổn định nhất.